REGULAMIN PRACY GABINETU

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), ustala się regulamin organizacyjny w  następującym brzmieniu:

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację gabinetu stomatologicznego X-MED jako praktyki zawodowej lek. stom. Małgorzaty Reichel-Jóźków.
Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń

Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Zadaniem praktyki jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej takich jak:

 • badanie i porada lekarska,
 • leczenie zachowawcze z endodoncją,
 • zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej,
 • diagnostyka rtg (punktowa radiowizjografia cyfrowa),
 • zabiegi stomatologii estetycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Ww świadczenia są udzielane w gabinecie X-MED przy ul. Zielińskiego 41c  we Wrocławiu.

Organizacja procesu udzielania świadczeń

Działalnością praktyki zarządza lekarz dentysta, który ją utworzył tj. lek.stom. Małgorzata Reichel-Jóźków.

Lekarz stomatolog, o którym mowa powyżej jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie praktyki, a także reprezentowanie jej na zewnątrz. 

Rezerwacja wizyty

W celu umówienia się na wizytę pacjenci proszeni są o przesłanie formularza kontaktowego (dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://www.xmed.wroclaw.pl) lub dokonanie rezerwacji telefonicznie (tel. 502 071 086).

Świadczenia medyczne udzielane są zasadniczo w godzinach pracy gabinetu. Istnieje możliwość rezerwacji wizyty także w innych, dogodnych dla pacjenta terminach.

Pacjenci umawiani są na określone godziny. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na wykonanie zabiegu i uniknięcie ewentualnych opóźnień, pacjenci proszeni są o orientacyjne określenie potrzeb leczniczych podczas rezerwacji wizyty.

Pomimo dokładanych starań czasami mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi mogą ulec przedłużeniu. Pacjenci proszeni są o zabezpieczenie rezerwy czasowej na wizytę i podchodzenie do niezawinionych opóźnień ze zrozumieniem.

Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby zapisane na wizytę. Pacjenci wymagający pilnej interwencji są przyjmowani tak, aby nie zakłócało to planowego leczenia. Pomoc pacjentowi z bólem udzielana jest najszybciej jak to jest możliwe.

Spóźnienia na wizytę przekraczające 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Wizyta

Na pierwszej wizycie pacjent proszony jest o wypełnienie kwestionariusza zdrowia. Informacja o współistniejących chorobach umożliwia prawidłową diagnostykę i pozwala na uniknięcie powikłań w trakcie leczenia.

Po konsultacji stomatologicznej i przeglądzie przedstawiany jest plan leczenia i jego wstępny kosztorys.

Przed podjęciem zabiegów pacjent proszony jest o podpisanie zgody na leczenie.

Dodatkowo każdorazowo przed leczeniem endodontycznym, protetycznym, chirurgicznym i wybielaniem zębów pacjent jest proszony o podpisanie osobnego formularza zgody na leczenie (zawierającego niezbędne informacje o zabiegu).

Podpisanie przez pacjena zgody na leczenie rozumiane jest jako pełne zaakceptowanie warunków „Regulaminu gabinetu” oraz zapoznanie się i zaakceptowanie „Cennika leczenia”.

W przypadku planowanego leczenia protetycznego wymagane jest wpłacenie przez zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta usługi wykonywane są z zachowaniem należytej staranności i przy użyciu najlepszych materiałów.

Udzielana jest roczna rękojmia na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • miał wykonane wypełnienie warunkowo ze względu na ograniczenie kosztów, bądź trudną sytuację kliniczną,
 • podjął leczenie zęba będącego przedmiotem reklamacji, dokonał korekt, napraw uzupełnienia protetycznego, w innym gabinecie,
 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia (minimum co 6 m-cy),
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.
Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza, w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • konieczność przeprowadzenia nieplanowanego leczenia kanałowego, protetycznego bądź ekstrakcji zęba,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • obrzęk, ropień, krwiak,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń.

W związku z możliwością wystąpienia powikłań nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed dłuższym wyjazdem czy ważnymi uroczystościami.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna gabinetu  prowadzona jest w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wykorzystywany jest program MeDinci (medinci.pl) oraz oprogramowanie radiografii cyfrowej firmy SIRONA.

Tradycyjna dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci Kart Pacjenta.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie praktyki zawodowej,
 • poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów i wyciągów,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionych organów.

 

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm.) ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kserokopii Wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku (za całość)
0,002 przeciętnegomiesięcznegowynagrodzenia* 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
6,83 zł 0,68 zł 6,83 zł

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Opłaty, o której wspomniano powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ww opłata nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki, ani innych kosztów związanych z żądanym przez osobę uprawnioną sposobem wydania kserokopii, odpisów i wyciągów.

Opłaty za udzielanie świadczeń

Praktyka zawodowa lek. stom. Małgorzaty Reichel-Jóźków nie przewiduje udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Za określone świadczenia zdrowotne  pobierana jest opłata. Jej wysokość jest określona w cenniku.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie organizacyjnym stosuje się przepisy: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.).

Translate »